U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Contact informatie:

Vereniging van erfpachters Weipolder

Havendijk 10

3257LH Ooltgensplaat

Bankrekening;

NL95 RABO 034 9104 255

BTW; NL 002721569B01

KvK; 40324518

Voor informatie klikt u hieronder voor contact met; 

Het bestuur

of

Patrisan B.V.

Nieuwtjes.

Wat is het er te doen op Goeree-Overflakkee klik dan op deze regel

 

Omdat er ook vervelende dingen op ons park plaatsvinden.

Alle geschillen tussen de leden onderling en die tussen de vereniging enerzijds en een lid of een voormalig lid anderzijds zullen worden beslist door een scheidsman, te benoemen door het Nederlands Arbitrage instituut


Week 20.

Er komt een klacht binnen over het parkeer gedrag van andere bewoners en over het parkeren van een motorfiets. Buiten dat huurders maar één auto op ons park mogen stallen is het volgende in ons reglement vastgelegd.

Auto’s dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen, waarbij ervoor gezorgd dient te worden dat deze plaatsen optimaal benut worden. Het is niet toegestaan in de bermen, bossages en langs de weg door het park te parkeren. Bezoekers dienen hiervan op de hoogte te worden gebracht. Het is verboden caravans, kampeerauto’s, boottrailers, aanhangwagens, vouwwagens, auto’s, etc. op het park te plaatsen met de bedoeling deze te stallen. Voertuigen waarvan de redelijkheid tot parkeren ontbreekt, zullen worden verwijderd, al dan niet door het forceren van sloten enz. 

Een medelid wordt gevraagd om zijn expertise inzake camera gebruik en netwerken. Met name met betrekking tot de veiligheid en om te voorkomen, dat onze gegevens in Peking worden bekeken. 

De factuur voor de algemene grond komt binnen. Voor hen die dit niet weten, u hebt c.a. 100m2 grond in erfpacht, zeg maar uw woning pad en terras, de rest heeft de vereniging gehuurd en aan u, in onderhoud gegeven. Patrisan BV stelt wel dat de vereniging verantwoordelijk is voor het onderhoud van die grond. Toezicht hierop is uitbesteed aan de tuincommissie. 

De tuincommissie heeft een kort overleg en mooie palen besteld, helaas zijn ze nog even niet leverbaar. Vooraf is er behoorlijk wat app verkeer, waar ook bestuur bij betrokken is.

Er komt bij de tuincommissie een klacht binnen over rommel in een tuin. De mail is vergezeld van foto’s, die het allemaal niet vrolijker doen lijken.

Er wordt een reguliere bestuursvergadering gepland, ook de CvT krijgt hiervoor een uitnodiging.

Week 19.

Een bezoeker spreekt een bestuurslid aan met de vraag of er woningen te koop staan, vanwege de wet op de privacy mogen wij geen namen en adressen aan derden door geven. Na goedvinden van de potentiële koper, sturen we een aantal leden zijn gegevens toe.

We houden de eerste ledenvergadering van het jaar.

Er zijn plannen om het aanzicht van het park bij het oprijden aan te pakken, hiervoor is de medewerking nodig van twee leden die het aanrij aanzicht bepalen. Na de vergadering zegt één van de twee alvast haar medewerking toe.

De factuur voor het bord komt binnen.

Bestuur komt bij elkaar ter voorbereiding van de ledenvergadering.

De tuinman had nog wat palen voor het bord en hem wordt gevraagd die aan te leveren, achteraf blijken dit niet de palen te zijn die we voor ogen hadden.

Helaas nog geen factuur voor het bord, omdat we graag willen betalen vragen we de producent van het bord,om ons een factuur te sturen.

De jonge aanplant heeft het zwaar, u wordt allen gevraagd om water te doneren en dit de hele zomer te blijven doen wanneer de plantjes dorst hebben. Enkele bewoners reageren erg positief op ons verzoek.

Een lid vraagt zich af of alles wel gepubliceerd moet worden, het bestuur buigt zich over een antwoord, hetgeen hem later wordt toegestuurd.

Een lid met een vraag over de regels op ons park staat op zondag, kort voor een belangrijke voetbal wedstrijd, voor de deur bij een bestuurslid. Hij krijgt de tekening van het kadaster toegestuurd.

NB; Wij verzoeken u om uw vragen altijd vooraf te mailen, een uitspraak van een enkel bestuurslid betreft namelijk altijd en alleen maar zijn/haar privé mening en wordt niet altijd gedragen door het volledige bestuur. Op uw gestelde vraag via de mail, volgt altijd een antwoord welke is besproken binnen het bestuur!

In het kader van de transparantie zijn op onze site overigens alle stukken  beschikbaar, die je hebben wilt en waarin alles terug te lezen is.

De tuinman laat weten dat hij aansluitend onze mail de opmerkingen ter harte neemt en nog deze week laat uitvoeren. Maar hij verzoekt ons ook de jonge aanplant te voorzien van water.

Week 18.

Het nieuwe bord is klaar! De TC leden hebben overleg hoe en waar het bord te plaatsen.

Onze verzekeraar stuurt digitaal de factuur voor onze rechtsbijstand verzekering.

Er komt een opmerking binnen over de inhoud op actuele informatie, omdat de mail in de spambox is gekomen duurt het even maar een antwoord wordt gegeven.

Omdat we wat teleurgesteld zijn in de tuinman tot nu toe, of omdat onze verwachtingen misschien te hoog gespannen zijn, maken we samen met de tuinman een rondje over ons park, uiteraard wordt dit vastgelegd en in een mail bevestigd aan onze tuinman.

Week 17.

De factuur voor een certificaat voor een veilige website komt binnen.

Een afvaardiging van bestuur en tuincommissie doen een rondje over het Park. We laten de tuinman weten waar onze verwachtingen anders zijn dan tot nog toe uitgevoerd. We denken een constructief gesprek te hebben gehad waarbij bedacht moet worden dat we de nieuwe tuinman drie jaar hebben gegeven om ons park op orde te hebben.

Google laat ons weten voortaan het aantal bezoeken op onze website anders te gaan meten.

Week 16.

Leden die hun uitnodiging voor de ledenvergadering (nog) niet hebben geopend krijgen een herinneringsmail toegestuurd.

WBTR stuurt een update over hun site, een checklist voor ons en dat maakt ons duidelijk dat we nog wel wat te doen hebben.

Tuincommissie en bestuur hebben een bijeenkomst over de ingang, plannen en ideeën worden uitgewisseld. 

Er wordt een mooi Park Weipolder bord besteld.

Opmerking: Het kan voorkomen dat bestuursleden worden aangesproken of een appje krijgen wanneer er problemen of klachten zijn, blijf dit svp doen maar bedenk u wel dat uitspraken en opmerkingen van individuele bestuursleden gezien moeten worden als opmerkingen van een medelid.

Deze week kwam er een klacht over parkeerplaatsen en een oproep om een burengeschil te beoordelen binnen bij uw voorzitter.

Binnen het bestuur is afgesproken dat klachten op opmerkingen eerst besproken worden en pas naar buiten gebracht worden als we het er unaniem over eens zijn.

Week 15.

Patrisan laat weten een nieuw mailadres te hebben, ook een lid geeft een ander mail adres door. Het mail adres van Patrisan BV wordt op onze site aangepast, dat van ons lid alleen in het adresboek.

Zoals al in de ledenvergadering besproken hebben we dit jaar minder kosten voor het afvoeren van het huisvuil, de factuur daarvoor wordt deze week verstuurd. Helaas blijkt wel dat er leden zijn die denken dat het op tijd betalen van de jaarlijkse bijdrage niet voor hen van toepassing is. Maak het uw penningmeester niet moeilijk en betaal alstublieft op tijd.

Om ons zelf tegen een mailbom te beschermen is een maximum aantal van te versturen mails ingesteld. Ook maakten we gebruik van “gratis” Google diensten, van een aantal van deze diensten hebben we afscheidt genomen.

Week 14.

Omdat er een TC / bestuursmeeting gepland staat wordt er een plan en voorbereiding voor deze vergadering verstuurd.

Ook een bedankje voor een verjaardagskaart ontvangen

U ontvangt de uitnodiging voor de voorjaarsledenvergadering welke gehouden wordt op zaterdag 14 mei. Bent u de mail kwijt, dan kunt u terug vinden op weipolder.nl, Een compliment van een lid voor de uitvoering ontvangen, dit wordt door ons zeer gewaardeerd.

De factuur voor vuilverwerking komt binnen, de penningmeester gaat (ver)rekenen en binnenkort de facturen voor het afvoeren voor het afval versturen.

Bestuur en TC plannen een bespreking over de ingang.

Bestuur heeft een informele bijeenkomst, geen vergadering geen agenda en geen harde afspraken dus.

In verband met een Spam melding vanuit Zonnet wordt er met die provider contact opgenomen, want iedereen moet onze mail kunnen ontvangen.

De uitnodiging voor de ledenvergadering van 14 mei wordt verstuurd.

DAS, de verzekeraar, stuurt een enquete, die laten we nog even voor wat het is.

De factuur van onze tuinman wordt na akkoord van de tuincommissie voor akkoord doorgestuurd naar Patrisan BV welke voor de betaling zorgt.

Afgelopen maand maart is onze website volgens Google 89 keer bezocht.

Week 13.

De tuinman stuurt de factuur voor het tweede kwartaal, deze wordt ter beoordeling doorgestuurd naar de tuincommissie.

De problemen met de KPN server zijn verholpen, wel is daar van onze kant uit wat aanpassingen gedaan in het interne mailverkeer.

Nog niet iedereen heeft zijn jaarlijkse bijdrage betaald, gelukkig zijn er onder hen leden die op onze site lezen dat er al betaald moest worden en voldoen hun verplichting alsnog.

Een lid, aangeschreven door de tuincommissie, reageert op de aanschrijving.

We gaan weer proberen om een vergadering te plannen.

Bestuur en tuincommissie willen graag met een lid praten over het aanzicht van het park, een uitnodiging voor een gesprek wordt verstuurd.

Een lid welke niet vaak op ons park is wordt gevraagd contact op te nemen met de tuincommissie om hem/haar advies te geven over wat achterstallig onderhoud van de tuin op de algemene grond.

Een herinnering van de KvK dat onze inschrijving UBO nog niet rond is. Uw secretaris is hier mee bezig alhoewel eerder is gemeld dat dit nodig zou zijn voor onze vereniging, vreemd!

Wederom wat adres en naamswijzigingen ontvangen. Klopt uw adres nog? Zo niet klik dan hier

Onze website heeft een nieuw certificaat want we willen het wel veilig houden.

Week 12.

De website heeft een voorjaarskleurtje gekregen, misschien een beetje voorbarig?

Er zijn wat problemen met het verzenden naar leden met een KPN account, hierop wordt contact gezocht met KPN en het probleem wordt opgelast.

De maandbrief is verstuurd, u bent nu weer helemaal op de hoogte van alles wat in maart is gebeurt.

Het ToDo lijstje voor de maand maart wordt intern behandeld.

Ons park is jarig, 48 jaar jong al weer. Via een mail en Facebook wordt een ieder daarvan op de hoogte gesteld waarna wat leuke reacties volgen.

Een adres- en naamswijziging wordt doorgegeven.

Één van de oudere leden van onze vereniging komt helaas te overlijden.

WBTR laat weer van zich horen, een nieuwe checklist is aan gemaakt, de beide secretarissen hopen deze zomer het project van aanpassingen in de statuten te hebben afgerond. Een hele klus om het juist en zorgvuldig te doen.

Een bedankje voor een felicitatie komt richting bestuur.

Helaas komt een jonge bewoner van ons park te overlijden.

Tuincommissie vraagt het bestuur een lid aan te schrijven.

Het camera project wordt geactiveerd, de penningmeester gaat er weer mee aan de slag.

Week 11

DAS, onze rechtsbijstand verzekering, sluit het dossier rijdende rechter voorlopig.

Een nieuw lid stuurt aan ons een getekende aanmeldformulier.

Omdat de omstandigheden het niet toelaten wordt de ledenvergadering via mail en app verkeer voorbereid.

De erven van een lid welke ons vorig jaar ontvallen is, sturen nieuwe correspondentie informatie.

Een error in onze mailbox of een menselijke fout? Sommigen van ons ontvangen heel veel oude mailtjes, onze excuses voor deze overlast.

Er zijn wat jarigen deze maand die gefeliciteerd worden.

De nieuwe erfpachter op ons park meldt, zonder zelfs maar te zijn aangeschreven, zijn huurder aan conform ons reglement. Hartlijk dank hiervoor!

De gemeente stuurt ons een wederom een mail over het onderzoek naar dak- en thuisloosheid in de gemeente, we worden uitgenodigd om mee te praten, we besluiten dit aan onze deur voorbij te laten gaan, nieuwsgierig? Zie YouTube filmpje.

Week 10

Voorbereiding voor een bestuursvergadering wordt getroffen, het blijkt nog steeds erg lastig om een vergadermoment af te stemmen, waarbij ieder bestuurslid aanwezig kan zijn, waardoor telkens de geplande afspraak wordt geannuleerd.

Een lid die een lange en vervelende periode van in en uit het ziekenhuis heeft meegemaakt ontvangt een opkikkertje. Namens dit lid iedereen hartelijk dank hiervoor. 

Onze rechtsbijstand verzekering vraagt of er nog verdere actie nodig is met betrekking tot de vermeende inschakeling van de rijdende rechter. Daar ook wij niets meer hebben vernomen wordt gevraagd het dossier te sluiten.

Week 9.

Nummer 11 heeft een nieuwe erfpachter.

Een bewoner stuurt een bewerkt plaatje op, deze vindt je terug op onze Facebook pagina en onze website.

Helaas is onze administratie niet zo op orde als we dachten, er komen wat mutaties binnen die verwerkt worden. Ook een melding dat er wel een mutatie is doorgegeven maar helaas niet verwerkt. Helaas is daar niets van terug te vinden in onze administratie. 

Is er iets veranderd in uw situatie? Geef het dan middels dit formulier door! 

Er komt een klacht binnen over geluidsoverlast a.g.v. harde muziek. Een buur van het Park Volkerak verzoekt ons om hier iets aan te doen. Natuurlijk willen we een ander geen overlast aandoen, maar ook deze klacht zien wij als een privé kwestie. Meer dan een melding op deze plek kunnen en willen we niet doen.

Week 8.

De gemeente heeft een organisatie ingeschakeld om dak- en thuislozen in kaart te brengen, uw bestuur wordt benaderd om daarin mee te denken. Daar het bestuur vrijwel allemaal een baan hebben kunnen we aan dit overleg niet meewerken.

Lid nummer 11 meld ons dat hij zich van de woning gaat vervreemden.

Ooit heeft een (oud) lid een sparrenboom geplaatst, waarschijnlijk een overgebleven kerstboom. Die boom geeft nu overlast. Deze overlast wordt gemeld en de tuincommissie wordt om advies gevraagd. De tuincommissie adviseert om deze boom te (laten) verwijderen.

Om onze site goed vindbaar te houden krijgen we een mail met advies van Google.

Er is wat interne communicatie met de tuincommissie over zaken die we u met de volgende leden vergadering willen presenteren.

Week 7.

Het stormt, maar ons park blijft gespaard van ernstige schade gevallen, gelukkig waren er vrijwilligers die de rommel opgeruimd hebben. Charles, Faith, Mirjam en een ieder waarvan het niet is gezien hartelijk bedankt!

Het bestuursoverleg wordt geannuleerd, een nieuwe datum wordt gezocht, een datum waarbij ook leden van de CvT aanwezig kunnen zijn.

De voorjaar ledenvergadering wordt voorbereid, dus de TC wordt gevraagd om input.

WBTR stuurt een bericht met daarin een link naar een filmpje. Duidelijk wordt dat wij nog wat zaken te regelen hebben, de secretarissen zullen dit ongetwijfeld oppakken.

Nieuwsgierig? https://wbtr.nl/actueel/webinars-bijeenkomsten/ hier staat het filmpje.

De jarige van de week krijgt een felicitatie mailtje.

DAS, de rechtsbijstand verzekering, stuurt ons informatie m.b.t. de eventuele medewerking aan het tv programma “de rijdende rechter”. Er is ook nog wat telefonisch overleg.

De tuincommissie geeft de factuur vrij voor akkoord en deze wordt doorgezet naar Patrisan BV, aansluitend is er nog wat mail verkeer over afgesproken kortingen.

Week 6.

Bestuur heeft telefonisch overleg met één van de leden over de invulling van de algemene grond en een verzoek van de tuincommissie. Afgesproken wordt daar met de Paasdagen op terug te komen.

De factuur voor de renovatie van de beplanting komt binnen en wordt ter beoordeling aan de tuincommissie gestuurd.

De tuincommissie vraagt informatie op bij de fa. Herweijer over de levering van een grote kei.

Onze verzekeraar vraagt aanvullende informatie inzake onze of het verstandig is mee te werken aan het programma de rijdende rechter.

De fa. Herweijer plaatst de nieuwe plantjes. Geef ze de tijd om te groeien svp. Helaas vind iemand het nodig om met een karretje of zo over de nieuwe aanplant is de bak te rijden, zie ook de foto’s hier.

Twee ruziënde partijen op ons park maken afspraken over toegang op elkaars grond in verband met reparatie en onderhoud.

Week 5.

Bestuur spreekt een (kwartaal) overleg af later deze maand, uiteraard is de CvT uitgenodigd als toezichthouder.

De fa. Herweijer stuurt zijn factuur voor het aanpassen van de ingang, helaas op naam van Patrisan BV, maar dat wordt snel gecorrigeerd.

De rijdende rechter, Meester Reed, laat ons weten ingeschakeld te zijn, uw bestuur vraagt juridisch advies om te oordelen of het verstandig is aan een dergelijk programma mee te werken, nog buiten het gegeven dat een dergelijk programma onze naam in de regio geen goed zal doen.

Onze verzekeraar laat weten dat ons verzoek in behandeling is genomen.

Op 1 dag 13 mails over een geschil, neemt u het ons niet kwalijk dat ze ter kennisgeving worden aangenomen en gearchiveerd. Reageren is onbegonnen werk.

Een lid laat weten netjes te hebben betaald, bedankt! Dat scheelt de penningmeester weer werk.

Leuk weetje, onze website is in januari 138 keer bezocht waarbij actuele info 68 keer en de foto’s 50 keer zijn aangeklikt.

De jarigen van wie we een mail adres hebben, en niet onbelangrijk een geboorte datum hebben hun felicitaties ontvangen.

De website host laat ons weten dat een veiligheid certificaat in maart verlengd zal worden. Zo zijn we er zeker van dat onze mail bij u in veilige handen is.

U ontvangt het maandoverzicht, deze wordt aan alle bewoners (leden, huurders en gebruikers) en Patrisan BV gestuurd

Patrisan BV laat ons weten Park Volkerak te hebben aangeschreven mbt de sloot achteraan ons park, de Volkerak kant is namelijk gedeeltelijk ingestort.

Het email bombardement gaat ook deze week weer door, tientallen emails over een geschil tussen twee leden.

De fa Tanis is geweest en heeft de sloot aangepakt, is het netjes gedaan??? Zie de foto’s. In ieder geval wordt Patrisan BV op de hoogte gesteld.

Week 4

De ingang gaat op de schop, hoe leuk zou het zijn als de leden vooraan ons park meedoen. In overleg met de tuincommissie wordt contact opgenomen met de leden vooraan om de plannen te bespreken.

Er komen wat vragen binnen over de bijdrage 2022, kopie facturen worden verstuurd en uitleg wordt gegeven.

Er is veel, heel veel mailverkeer over een geschil tussen buren waar Patrisan BV in wordt betrokken. Het bestuur heeft genoeg bekend gemaakt geen partij te zijn in buren geschillen. De mails worden gearchiveerd en verder wordt door uw bestuur geen actie ondernomen.

De oude tuinman, Tanis, maakt eindelijk de beloofde werkzaamheden af, de sloot wordt schoongemaakt volgens de voorwaarden van het waterschap.

De ingang is aan de beurt, de fa. Herweijer is bezig met de renovatie van de ingang.

Binnenkort de foto’s op onze website.

Week 3

De tuinman, fa. Herweijer, bevestigt via de mail de prijsafspraak voor de werkzaamheden aan de ingang.

Afgevaardigden van het bestuur maken samen met een bestuurslid van onze buren, het Park Volkerak, een inspectie ronde langs de sloot.

Week 2 

Ook deze week beginnen we helaas weer met het vandalisme verhaal, de politie is ingeschakeld en aangifte is gedaan. Meerdere bewoners hebben met schroeven en / of spijkers doorboorde autobanden. Er wordt melding gemaakt van auto’s en personen die bij iemand op ons park te gast zijn.

Patrisan BV adviseert om buitenstaanders middels een slagboom tegen te houden maar waarschuwt voor de kosten en nadelen. Er wordt zelfs gesproken over opzeggen van de erfpacht.

De factuur voor de vuilcontainers komt binnen. Zoals bekend wordt het eerste kwartaal niet aan de gebruikers doorberekend.

Patrisan BV laat ons weten dat de sloot tussen ons Park en Park Volkerak voor 1 februari schoon moet zijn. Het lid dat zijn tuin aan de sloot laat doorlopen krijgt hiervan een kopie.

Telkens weer moet de penningmeester meer tijd in de boeken steken dan nodig omdat betalingen niet of verkeerd worden gedaan, ook deze week weer heeft de penningmeester een aanmaning moeten sturen.

De eerste kwartaal factuur voor het Park onderhoud wordt doorgestuurd naar Patrisan BV

Tuincommissie en bestuur hebben overleg over de ingang met de hovenier, het werk is te groot en zal worden uitbesteed. Voordeel is tevens dat het sneller klaar zal zijn en dat beide kanten tegelijk worden aangepakt.

En wederom melding van Vandalisme, schutting palen afgezaagd.

De onmin tussen beide leden is gigantisch maar het bestuur is bij burenruzies geen partij.

Beste mensen ga met elkaar in gesprek en los het op of kijk elkaar nooit meer aan, maar zit elkander niet dwars, het brengt alleen maar ergernis. Voor uw buur maar ook voor uzelf.

Wederom een melding van het front, nu weer over geluidsoverlast.

Er is een Tuincommissie vergadering waarbij het bestuur aanwezig is. Bent u benieuwd naar wat er is besproken dan kunt u altijd de notulen opvragen.

Een lid dat om beëindiging van de erfpachtovereenkomst had gevraagd krijgt antwoord op de (on)mogelijkheid hiervan.

De commissie van toezicht krijgt info toegestuurd waarbij de stukken van 2022 kunnen terugvinden.

Week 1

Helaas komt een van onze oudere leden te overleden, mevrouw van Rutten zou 30 maart 90 jaar zijn geworden.

Er is mail contact met de tuinman over de plannen van de ingang. Tevens stuurt hij de factuur voor het eerste kwartaal. Deze zal doorgestuurd worden aan Patrisan BV. Echter pas na de beoordeling van de tuincommissie.

De facturen voor de bijdrage 2022 zijn verstuurd. Maakt u alstublieft uw bijdrage voor 31 januari over en maak het uw penningmeester niet moeilijk.

Het jaarverslag is klaar en wordt verstuurd.

Een lid vraagt om een kopie van de factuur, die wordt uiteraard direct toegestuurd.

Via app verkeer en via de mail komen van twee verschillende leden berichten binnen van vandalisme, banden moedwillig met schroeven doorboord.

Ook de fa. Patrisan wordt betrokken bij het mailverkeer inzake vandalisme, foto’s van autobanden die met schroeven zijn doorboord worden gedeeld en er is een druk mail verkeer waar het bestuur in wordt betrokken.

Er komt een mail binnen m.b.t. informatie over ons park, deze blijkt voor onze buren “Het Volkerak” te zijn.

Het jaarverslag 2021 wordt via mail aan alle bewoners van ons park gestuurd. We zien dat het grootste deel van onze bewoners de mail snel opent en leest.bij de ingang

Tuincommissie heeft een bespreking over de planning en uitvoering van de werkzaamheden voor de ingang.


2021

Wilt u de actuele informatie van 2021 nog eens nalezen? dan kunt u op deze regel klikken en de tekst in PDF downloaden.

Op deze pagina vindt U de koppelingen naar de formele zaken, regeltjes en externe websites waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn.

 

 InvullenInvullenWoning gekocht? dan even invullen svp en opsturen naar het bestuur.

 

 

 De statutenDe statutenDe statuten ofwel het wetboek van de Weipolder

 

 

 ReglementReglementZoals we het graag zien en waar we elkaar aan houden. Hier staan de puntjes op de i die WIJ als vereniging belangrijk vinden, zeg maar de fatsoensnormen.

 

ErfpachtsovereenkomstErfpachtsovereenkomstJe bent dus geen eigenaar van de grond waarop je huis staat Hier staat onder andere in omschreven dat wij NIET de eigenaar zijn van de grond en dat het park ophoud te bestaan                         in 2049.

 

HuurovereenkomstHuurovereenkomstDe huurovereenkomst voor de extra grond. Je bent geen eigenaar van alle  tuingrond. Hier de overeenkomst tussen Patrisan BV en de vereniging om de grootte van uw tuin te kunnen behouden zoals hij in 1992 was. Zoals je weet heb je maar 100m2 (ongeveer de woning met het pad) grond en huren we de rest van de grond voor een symbolisch bedrag.

Wij als leden zijn wel onderhoudsplichtig voor die grond.

 

 TuinovereenkomstTuinovereenkomstDe belofte om je extra tuingrond netjes te houden.

 Hier staat omschreven wat je met die Algemene grond die je bij je tuin hebt getrokken kan en mag doen.

 

TuincommissieTuincommissie

6/ Taakomschrijving tuincommissie ofwel de TC;

We hebben  wel een aantal mensen gevonden die het dagelijkse toezicht op het park en tuinonderhoud hebben, je kunt ze altijd mailen voor een afspraak op tuincommissie@weipolder.nl

Het is een vast clubje mensen die zich inzetten om ons park mooi, schoon, netjes en opgeruimd te houden. Zij kunnen u adviseren met tuin onderhoud en aanspreken als er klachten over het onderhoud van uw tuin zijn, maar bedenk je wel dat het in ons algemeen belang is!

 

Bent u lid en wilt u wat doen voor uw park meld je dan bij de klusclub@weipoldcer.nl aan voor de klasclub.

 

Het zuiveringsschap. Buiten onze regeltjes en het wetboek heeft het zuiveringsschap ook nog iets te vertellen.

 

Gemeente Gemeente De gemeente heeft na een beroepsprocedure besloten dat op ons park geen arbeidsmigranten mogen worden gehuisvest. De regeling gaat in na de huidige Corona crisis.

 

Samenvatting beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten 

 

RAD Afval verwerkingRAD Afval verwerking

Gebruik van de milieustraat Goeree-Overflakkee

 

 

 De toekomst van recreatieparken op Goeree-Overflakkee

 

 

 

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?